Regulamin spółki SATSANG

 

§ 1

 1. Szkoła świadomego i zdrowego stylu życia Dr Preeti wchodząca w skład Spółki Satsang zwana dalej placówką.
 2. Szkoła świadomego i zdrowego stylu życia Dr Preeti jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych.
 3. Ukończenie szkolenia umożliwia uzyskanie dyplomu.
 4. Szkolenie odbywa się w formie online i stacjonarnej.
 5. Kursy odbywają się w formie online.
 6. Placówka może prowadzić́ kursy dokształcające i szkolenia.
 7. Siedzibą placówki jest miasto Żerniki Wrocławskie, Strzelińska 41.
 8. Organem prowadzącym placówkę jest Spółka Satsang.

DEFINICJE

§ 2

 1. Szkolenie – nauczanie e-learningowe z wykorzystaniem systemów telekomunikacyjnych i Internetu, opierające się na metodach i technikach kształcenia na odległość i Platformy wraz z zajęciami stacjonarnymi.
 2. Kurs – nauczanie e-learningowe z wykorzystaniem systemów telekomunikacyjnych i Internetu, opierające się na metodach i technikach kształcenia na odległość i Platformy.
 3. Organizator – Satsang Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie. KRS: 0000957214; NIP: 8961611625; REGON: 521401342.
 4. Placówka – Szkoła świadomego i zdrowego stylu życia dr Preeti operująca w ramach spółki Satsang oferująca szkolenia i kursy dokształcające
 5. Platforma – platforma e-learningowa Dolineo, która zawiera materiały e-learningowe w postaci zasobów edukacyjnych w formie tekstów, audio, video, czaty, video konferencji, webinarów należących do Organizatora udostępniane uczestnikom szkolenia.
 6. E-learningowe zasoby edukacyjne – e- zajęcia i materiały e-learningowe umieszczane na Platformie do których mają dostęp uczestnicy podczas trwania kursu.
 7. Video konferencje (webinair) – spotkania on line z wykorzystaniem aplikacji click meeting.
 8. Uczestnik – pełnoletnie osoby fizyczne, które zawierają z Organizatorem umowę o udział w szkoleniu na warunkach określonych w Statucie lub na rzecz których osoba trzecia zawarła z Organizatorem umowę o udział w szkoleniu na warunkach określonych w Statucie.
 9. Administrator szkolenia – osoba zarządzająca określonymi e-learningowymi zasobami.
 10. Prowadzący – osoba realizująca e- zajęcia.
 11. Formularz zgłoszeniowy – formularz, za pomocą którego Uczestnik zgłasza swój udział w szkoleniu, dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.drpreeti.pl
 12. Siła wyższa – jedno albo więcej zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy o udział w warsztacie, tj. w szczególności epidemia, pożar, nawałnica, powódź i inne klęski żywiołowe lub ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe, wojna, działania wojenne, bunt, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu, wojna domowa, działania terrorystyczne, strajki, lokauty lub inne przyczyny pozostające poza kontrolą Organizatora.

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 3

 1. Szkolenia i kursy są odpłatnymi formami kształcenia, mającymi na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Wysokość opłat za szkolenia i kursy znajdują się w Załączniku nr 1.
 2. Placówka zobowiązana jest do zapewnienia:
  1) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
  2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu szkolenia stacjonarnego;
  3) materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników kursu lub szkolenia;
 3. Obsługę administracyjną szkoleń i kursów dokształcających zapewnia administracja Spółki.

 

REKRUTACJA NA KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

 

§ 4

 1. Kierownik Placówki wraz z ogłoszeniem rekrutacji na daną edycję kursu dokształcającego lub szkolenia, ogłasza – w sposób ogólnie przyjęty w Placówce – szczegółowe zasady rekrutacji na kurs lub szkolenie, jego program, wysokość opłat ustalonych przez Zarząd, rodzaj wymaganych od kandydata dokumentów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów.
 2. Przyjęcie na kurs dokształcający lub szkolenie następuje na podstawie zgłoszenia online prawidłowo wypełnionego formularza albo karty zgłoszenia (dostępnych na stronie internetowej Placówki) oraz dowodu wniesienia ustalonej opłaty.
 3. W przypadku nieprzyjęcia na kurs lub szkolenie kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.
 4. Zawarcie Umowy uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu odbywają się:
  1. drogą elektroniczną na stronie www.drpreeti.pl poprzez zapis na całe szkolenie lub wybrany moduł lub poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa drogą mailową na adres: rekrutacja@drpreeti.pl
  2. osobiście w recepcji Organizatora,
  3. telefonicznie + 48 693649677
  4. poprzez zapłatę przez Uczestnika wskazanej opłaty.
 5. Zawarcie przez Uczestnika lub przez osobę trzecią na rzecz Uczestnika umowy jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika lub odpowiednio osobę trzecią i Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnik zobowiązany jest przy zawarciu umowy w celu zapewnienia wykonania umowy przez Organizatora do podania Organizatorowi swojego co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu e -mail i nr telefonu.
 2. Możliwość korzystania ze szkolenia i kursów przez Uczestnika następuje zgodnie z terminami szkolenia i kursów. Po upływie terminu 14 dni na odstąpienie od umowy przez Uczestnika zgodnie z Regulaminu, za wyjątkiem umów zawartych w siedzibie Organizatora lub umów zawieranych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Uczestnik może w formie mailowej złożyć Organizatorowi oświadczenie, że chce korzystać ze szkolenia pod warunkiem jego dostępności przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy przez Uczestnika, co jest równoznaczne z utratą przysługującego Uczestnikowi prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej woli wg Regulaminu.

 

WARUNKI ZALICZENIA MODUŁÓW I PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

 

§ 5

 1. Uczestnicy szkolenia Holistic Wellness Couch otrzymują dostęp do kolejnych modułów sukcesywnie po zaliczeniu testu kończącego poprzedni moduł. Terminy otwarcia dostępu do testu oraz ostateczny termin jego zaliczenia znajdują się na Platformie w panelu uczestnika.
 2. Uczestnicy kursów dokształcających uzyskują pełny dostęp do całego materiału realizowanego w ramach szkolenia/kursu.
 3. Warunkiem podejścia do egzaminu końcowego szkolenia Holistic Wellness Couch jest zaliczenie wszystkich modułów teoretycznych oraz pełne opłacenie szkolenia.
 4. Warunkiem podejścia do egzaminu kursu dokształcającego jest zapoznanie się z całym materiałem dostępnym na Platformie.
 5. Uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora o konieczności przesunięcia terminu zaliczenia testu najpóźniej do dnia ostatecznego terminu zaliczenia testu.
 6. W przypadku niezaliczenia testu w terminie bez uprzedzenia organizatora o konieczności przesunięcia terminu zaliczenia organizator ma prawo nie udzielić dostępu do następnego modułu w przypadku szkolenia na Holistic Wellness Couch.
 7. Obowiązek kontaktu z organizatorem i zobligowania się do zaliczenia zaległości w nowym terminie leży po stronie uczestnika.
 8. Zaliczenia przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonuje kierownik Placówki na podstawie obecności i aktywności słuchacza oraz wyników testów oceniających nabytą wiedzę.

 

§ 6

 

 1. Egzaminy przeprowadzane są poprzez Platformę.
 2. Egzamin może być przeprowadzony w formie pisemnej lub testowej. Forma egzaminu, jego zakres oraz wykaz materiałów źródłowych niezbędnych dla przygotowania się do egzaminu powinny być podane do wiadomości uczestników na początku zajęć.
 3. Dla każdego egzaminu ustalane są dwa terminy: termin pierwszy i termin poprawkowy, odległe od siebie, co najmniej o 7 dni.
 4. Terminy i miejsce egzaminów ustala kierownik Placówki, na co najmniej dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem.
 5. Uczestnik nie może być zobowiązany do składania więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.
 6. Kierownik Placówki może zmienić terminy, o których mowa w ust. 4 na wniosek uczestników.
 7. Uczestnik, który usprawiedliwił nieprzystąpienie do egzaminu, zachowuje prawo do składania egzaminu w pierwszym terminie, w innym dniu wyznaczonym przez kierownika Placówki.
 8. Uczestnik, który otrzymał mniej niż 70% w pierwszym terminie, ma prawo składania egzaminu poprawkowego.
 9. Uczestnik nie traci prawa do składania egzaminu w innym terminie, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu zależnych od Placówki.

 

§ 7

 

 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  Niezaliczone <70%

Zaliczone >70%

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA ORAZ WYKREŚLENIE Z LISTY SZKOLENIA LUB KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO

 

§ 8

 

 1. Uczestnik szkolenia lub kursu dokształcającego zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
  1) rezygnacji ze szkolenia lub kursu;
  2) niezaliczenia zajęć/modułu przewidzianych programem;
  3) niewniesienia opłaty za szkolenie lub kurs dokształcający w ustalonym terminie.
 2. Skreślenia dokonuje kierownik Placówki.
 3. Uczestnika zawiadamia się o skreśleniu z listy i jego przyczynach mailem.
 4. Uczestnikowi przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy uczestników pismem do Zarządu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Placówki.
 5. Rezygnacja uczestnika z szkolenia lub kursu musi zostać złożona przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu i wymaga formy pisemnej (listem elektronicznym albo pocztą).
 6. Zgodnie z prawami konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przed rozpoczęciem użytkowania z produktu.

 

§ 9

 

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Szkoleniu/kursie:
  1. do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu, zwracane jest 90% z wpłaconej opłaty, (pobierane są opłaty manipulacyjne)
  2. do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu, zwracane jest 50% wpłaconej opłaty, (zablokowanie miejsca dla innego uczestnika szkolenia)
  3. do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu, zwracane jest 10% wpłaconej opłaty,
  4. poniżej 7 dni do daty rozpoczęcia szkolenia/kursu wpłacona opłata nie jest zwracana.
 2. Jeżeli uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu/kursu w wyznaczonym terminie istnieje możliwość przeniesienia szkolenia na późniejszy termin w ramach terminu następnego szkolenia/kursu.
 3. Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej poza siedzibą Organizatora w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, bez podania przyczyny. W takiej sytuacji, opłata za udział w szkoleniu zostanie zwrócona Uczestnikowi całości w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, powinno zostać dokonane na piśmie i wysłane przez Uczestnika listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie mailowej na adres: kontakt@drpreeti.pl . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA

 

§ 10

 

 1. Organizator szkolenia może wykorzysta wizerunek utrwalony w dokumentacji fotograficznej ze szkoleń przez Organizatora na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej dokumentującej zajęcia na stronie internetowej Organizatora oraz materiałach pisemnych Organizatora, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody uczestników.
 2. Uczestnik ma prawo do wycofania swojej zgody w formie pisemnej (listu poleconego przesłanego na adres siedziby Organizatora) lub na adres mailowy Organizatora biuro@drpreeti.pl .

 

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 

§ 11

 

 1. Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie, wystawiany jest imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 2. Uczestnicy szkolenia Holistic Wellness Couch otrzymują uprawnienia do wykonywania zawodu.
 3. Użytkownikom, którzy nie ukończyli kursu/szkolenia (nie zaliczyli egzaminu), nie przysługuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu.
 4. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia Holistic Wellness Couch wręczane są podczas modułu pobytowego lub w przypadku nieobecności wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym, niezwłocznie po ukończeniu Szkolenia Holistic Wellness Couch.
 5. Zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym, niezwłocznie po ukończeniu kursu.

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 

§ 12

 

 1. Szkolenia z poszczególnych modułów odbywają się w terminach i godzinach (webinaria i czaty) wskazanych przez organizatora, szczegółowy harmonogram oraz terminy znajdują się na Platformie w panelu uczestnika oraz przekazywane uczestnikowi drogą e mailową.
 2. Szkolenia praktyczne w ramach modułu pobytowego odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. miejscowości Żerniki Wrocławskie (55 – 010 poczta Św. Katarzyna przy ul. Strzelińskiej 41). Szczegóły przekazywane będą drogą e mailową.

 

OPŁATY

 

§ 13

 

 1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje (w zależności od opłaconej i wybranej opcji):
 1. dostęp do materiałów edukacyjnych,
 2. udział w wideokonferencjach,
 3. udział w ostatnim module szkolenia, który jest programem pobytowym zawierającym, zajęcia praktyczne prowadzone przez specjalistów,
 4. wyposażenie zajęć pobytowych ujętych w programie w akcesoria i produkty niezbędne do ich przeprowadzenia.
  1. Zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie wliczone jest w koszt modułu pobytowego.
  2. Każdy Uczestnik, który dokona zgłoszenia udziału w szkoleniu zgodnie z jest zobowiązany do uiszczenia opłaty uprawniającej do udziału w szkoleniu najpóźniej 7 dni po zapisie.
  3. Opłatę za uczestnictwo należy przelać na rachunek bankowy Organizatora nr konto bankowe: 40 1090 2398 0000 0001 4993 6709. W tytule wpłaty należy wpisać imię, nazwisko Uczestnika z dopiskiem nazwa wybranego szkolenia/kursu lub za pomocą Przelewy24.
  4. Wszelkie płatności dokonywane są bezgotówkowo na rachunek bankowy Organizatora lub gotówką w recepcji Organizatora.
  5. Za dzień zapłaty opłaty za udział w Szkoleniu uważa się dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora.
  6. Koszt uczestnictwa w szkoleniu lub kursie ustalany jest przez Zarząd.

 

 

 KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 

§ 14

 

 1. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc w szkoleniu, Organizator niezwłocznie poinformuje osobę która zgłosiła chęć zawarcia umowy o udział w szkoleniu o braku wolnych miejsc.
 3. Uczestnik otrzymuje dostęp do zamówionych kursów/szkoleń na Platformie po zawarciu umowy. Na adres e‐mailowy Uczestnika wskazany w zgłoszeniu zostanie przesłana wiadomość informująca o udostepnieniu kursów/szkoleń na Platformie.
 4. Dostęp do kursów/szkoleń na Platformie jest ograniczony czasowo, szczegółowe zasady korzystania z danego kursu/szkolenia określone są w jego opisie.
 5. Uczestnik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy po aktywacji konta przez Administratora, o czym informowany jest drogą e‐mailową.
 6. Organizator administruje kontami i przydziela kursy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.
 7. Zarejestrowany Uczestnik może w dowolnej chwili modyfikować/usuwać swoje dane zawarte w zakładce „Moje konto”.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Platformie treści politycznych, sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz treści naruszających prawa osób trzecich. W przypadku, gdy Uczestnik napotka na Platformie powyżej wymienione treści, powinien niezwłocznie powiadomić o powyższym Administratora Platformy.
 9. Nie jest dozwolone podejmowanie działań powodujących zmiany w sposobie i formie pozycjonowania i prezentowania materiałów na Platformie, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań zakłócających funkcjonowanie Platformy.
 10. Administrator Platformy i Organizator mają prawo zablokowania dostępu do Platformy użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin, zamieszczającym treści lub podejmującym działania określone w § 18 ust. 8-9.
 11. Uczestnik nie ma prawa udostępniać osobom trzecim loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Platformy. Uczestnik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło i login w sposób uniemożliwiający poznanie ich przez osoby trzecie. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania tych osób, a Administrator Platformy ma prawo zablokować dostęp takiego Uczestnika do Platformy.
 12. W razie zablokowania dostępu do Platformy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

 

ODWOŁANIE LUB ZMIANY SZKOLENIA

 

§ 15

 

 1. Szkolenie może zostać odwołane przez Organizatora z przyczyn przez niego zawinionych albo wskutek okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, tj. w szczególności w razie zbyt małej liczby Uczestników, która zapewniłaby samofinansowanie się programu, choroby, niedyspozycji osoby, która miała prowadzić zajęcia (gdy niemożliwe będzie zapewnienie zastępstwa innej osoby wyznaczonej przez Organizatora) lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie Szkolenia; jak również w razie wystąpienia Siły wyższej.
 2. Organizator ma prawo zmienić datę i/lub miejsce szkolenia z ważnych przyczyn, tj. w szczególności gdy zmiana spowodowana będzie siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla Uczestników przebiegu Szkolenia.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 2, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników o odwołaniu Szkolenia lub poczynionych zmianach.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn wskazanych w ust. 1, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział w Szkoleniu, w terminie 14 dni roboczych od chwili przesłania powiadomienia do Uczestnika o odwołaniu zajęć lub zaproponuje inny termin odbycia szkolenia. Za zgodą Uczestnika Organizator będzie mógł pozostawić opłatę na poczet udziału Uczestnika w innym Szkoleniu, które organizowane będzie przez Organizatora.
 5. W przypadku zmiany daty i/lub miejsca Szkolenia – za wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości z przyczyn wskazanych w ust. 2 – Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Szkolenia w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianach, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji w Szkoleniu powinno być złożone na piśmie i przesłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres rekrutacja@drpreeti.pl, Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział w Programie w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji w Programie. Brak otrzymania oświadczenia o rezygnacji w terminie 14 dni od chwili powiadomienia Uczestnika o zmianach poczytuje się jako przyjęcie zmienionych warunków uczestnictwa w Szkoleniu.

 

 REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

§ 16

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Szkolenia należy zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie w trakcie jego trwania, aby ich zasadność mogła być weryfikowana na bieżąco. Wszelkie inne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej (listu poleconego przesłanego na adres siedziby Organizatora) lub na adres mailowy Organizatora biuro@drpreeti.pl,
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres do korespondencji składającego reklamację lub adres e mail, jak również opis podstawy reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym lub na wskazany adres mailowy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Platformy, a także dokonywania zmian i oddziaływania w każdy inny sposób na stronę techniczną Konta w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Platformy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń elektronicznych lub telefonicznych oraz skuteczność dostarczenia wiadomości elektronicznej lub telefonicznej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, w tym w szczególności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek.
 6. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, parkingu czy też kosztów ubezpieczenia Uczestnika.
 7. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn wskazanych w § 19 ust. 1 i 2, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania (poza zwrotem opłaty za uczestnictwo w Programie, na zasadach określonych w § 19).
 8. Organizator Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Szkolenia w siedzibie Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Platformy szkoleniowej, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanymi przez czynniki od Organizatora niezależne.
 10. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:
  1. awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  2. przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Organizator nie odpowiada,
  3. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

§ 17

 

 1. Wszelkie zdjęcia, teksty, wykresy, opracowania, programy szkoleniowe i wszystkie inne materiały zamieszczone na stronach Platformy (poza przekierowaniami do artykułów na zewnętrznych stronach) podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie przez Uczestnika możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie i na potrzeby Szkolenia. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy przez jej Użytkowników.
 2. Prawa autorskie szkolenia i kursów należą do Satsang Sp. z o. o.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 

§ 18

 

 1. Stosownie do wymogów art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkownika oraz osób, które wykupiły na rzecz Uczestnika udział w szkoleniu lub kursie organizowanym przez Satsang Sp. z o. o., z siedzibą w Żernikach Wrocławskich – Organizator wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z § 2 Regulaminu oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: inne podmioty lecznicze wykonujące świadczenia na rzecz Organizatora, ZUS, KRUS, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakład Epidemiologii i Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Sądy, Prokuratury, Policja, firmy ubezpieczeniowe z którymi Uczestnik ma podpisaną zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej – jedynie w zakresie niezbędnym zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem prawa do poufności danych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być ponadto podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wynajmu budynku, obsługi administracyjnej, informatyczne i teleinformatyczne, marketingowe, pocztowe lub kurierskie, usługi księgowe, prawne, doradcze – jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem prawa do poufności danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia wykonania umowy zgodnie z Regulaminem przez Organizatora.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres Organizatora lub droga mailową na adres kontakt@drpreeti.pl.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Organizator nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Uczestnika nie są profilowane.
 9. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia roszczeń Organizatora wobec Uczestnika lub osób które wykupiły na rzecz Uczestnika udział w Szkoleniu oraz przeciwko Organizatorowi w związku z zawartą umową.

 

 

WARUNKI TECHNICZNE

 

§ 19

 

 1. Udział Uczestnika w szkoleniu jest możliwy pod warunkiem posiadania przez Uczestnika:
  1. urządzenia mobilnego lub komputera z dostępem do sieci Internet wraz z aktualną przeglądarką Internetową Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome,
  2. korzystania z aplikacji ClickMeeting,
  3. głośnika lub gniazda słuchawkowego ze słuchawkami połączonego do urządzenia mobilnego lub komputera,
  4. aktywnego adresu e mail,
  5. korzystania z Platformy.
 2. Korzystanie ze wszystkich możliwości Platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek).
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy szkoleniowej Użytkownik powinien skontaktować się z Organizatorem który podejmie odpowiednie kroki w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z Platformy i udziału w szkoleniach.

 

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ

 

§ 20

 1. Ogólny i merytoryczny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem kursów dokształcających i szkoleń sprawuje Zarząd.

 

§ 21

 

 1. Jakość kształcenia na kursach dokształcających i szkoleniach podlega ocenie, dokonywanej przez słuchaczy w formie anonimowych ankiet, wypełnianych po ukończeniu każdej edycji kursu dokształcającego lub szkolenia. Ankietę przeprowadza kierownik Centrum.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

 

 1. Organizator informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z umową zawartą zgodnie z Regulaminem, pod rozstrzygnięcie Stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Statut dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator ma prawo odmowy zarejestrowania dowolnego uczestnika i/lub zablokowania konta uczestnika, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych Szkoleń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
 7. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w warsztacie rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla pozwanego.
 8. Regulamin wprowadzono z dniem 01.04.2022 roku.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach Platformy.

 

Zarząd Satsang Sp. z o. o.

 

 

 

 

 

Preeti Agrawal                                                                                Akanksha Urbanowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

………………, dnia…………….r.

 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

/imię, nazwisko i adres Uczestnika będącego konsumentem/ 

 

 

Satsang sp. z o. o.

Strzelińska 41

55-010 Żerniki Wrocławskie

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział

w szkoleniu zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy o udział w szkoleniu zawartej w dniu …………………………….. z Satsang Sp. z o. o.

Wnoszę o zwrot uiszczonej przeze mnie opłaty za udział w Warsztacie w wysokości ……………….zł (słownie: ……………………………………………), przelewem na mój rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………

Podpis Uczestnika będącego konsumentem

 

 

 

 

 

 

Podpisane przez Uczestnika oświadczenie należy przesłać na adres siedziby Organizatora na piśmie listem poleconym lub skanem w formie mailowej na adres: ……………………………………….zgodnie z Regulaminem.